75 / 100

Mr. Kyosuke Yorozuya | Health Professions Award | Best Researcher Award

Mr. Kyosuke Yorozuya, Seijoh University, Japan

πŸ‘¨β€πŸŽ“ Kyosuke Yorozuya is a dedicated educator and researcher in the field of occupational therapy for the elderly, currently serving as a Junior Associate Professor at Seijoh University, Japan. Holding a Doctor of Philosophy in Health Sciences from Hiroshima University, he explores the nexus between cognitive functions and elderly activities, striving for empowerment and dementia prevention. With a plethora of publications and presentations, Kyosuke is an active member of various professional associations, advocating for better elderly care. He has secured prestigious grants, including from the Japan Society for the Promotion of Science. His passion for improving the lives of the elderly shines through his work. πŸ“š

 

Publication Profile

πŸ“š Education

Kyosuke earned his Doctor of Philosophy in Health Sciences from Hiroshima University in 2021, laying the foundation for his impactful career.

πŸ’Ό Experience

Currently serving as a Junior Associate Professor at Seijoh University’s Faculty of Rehabilitation and Care, Kyosuke focuses on teaching occupational therapy tailored for the elderly, leveraging his expertise for the betterment of the community.

πŸ” Research Focus

Kyosuke Yorozuya’s research spans various crucial aspects of geriatric care, primarily focusing on understanding the intricate relationships between cognitive function and different facets of elderly life. Through cross-sectional studies, he delves into associations between cognitive function and muscle quality, appetite, loneliness, empowerment, and toileting independence among community-dwelling older adults. Kyosuke’s work also extends to exploring the effectiveness of multimodal non-pharmacological interventions for cognitive function in dementia patients, shedding light on innovative approaches to improve quality of life. With a diverse portfolio of research, he remains dedicated to enhancing understanding and care for the elderly population. πŸ§ πŸ‘΄πŸ‘΅

Publication Top Notes

Appetite and family and friends network among community-dwelling older adults: A cross-sectional study (Nutrition, 2024) 🍽️

Relationship between Phase Angle and Physical Activity Intensity among Community-Dwelling Older Adults in Japan: A Cross-Sectional Study (Healthcare, 2024) πŸƒβ€β™‚οΈ

Relationships between Loneliness and Occupational Dysfunction in Community-Dwelling Older Adults: A Cross-Sectional Study (Occupational Therapy International, 2023) πŸ˜”

Effect of a multimodal non-pharmacological intervention on older people with dementia: a single-case experimental design study (BMC Geriatrics, 2022) πŸ’‘

Relationship between Empowerment and Functioning and Disability in Older Japanese Patients: A Covariance Structure Analysis (Healthcare, 2022) πŸ’ͺ

Association Between Toileting Independence and Higher Brain Functions in Post-Stroke Inpatients: A Cross-Sectional Study (Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2022) 🚽

Reliability and Validation of the Japanese Version of the Patient Empowerment Scale (Healthcare, 2022) πŸ“Š

A conceptual analysis of older adults’ empowerment in contemporary Japanese culture (BMC Geriatrics, 2021) πŸ‡―πŸ‡΅

Bayesian analysis of the association between effective strategies of multimodal nonpharmacological intervention and characteristics of cognitive function in nursing home residents with cognitive impairment (Medicine, 2020) πŸ“ˆ

A Systematic Review of Multimodal Non-Pharmacological Interventions for Cognitive Function in Older People with Dementia in Nursing Homes (Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2019)

Kyosuke Yorozuya | Health Professions Award | Best Researcher Award

You May Also Like